Stichting JOW!, gevestigd aan Dokter Stolteweg 17-23 8025 AV Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Dokter Stolteweg 17-23
8025 AV Zwolle
038 711 44 34
E: info@jow-nederland.nl
W: www.jow-nederland.nl

Joost van Houdt is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting JOW!. Hij is te bereiken via joost@jow-nederland.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting JOW! verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht (aanhef)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Alternatief telefoonnummer
– E-mailadres
– Alternatief e-mailadres
– Geboortedatum
– Indien u een jongere bent: opleiding en leerjaar
– Door uzelf ingevoerde of opgegeven korte biografie
– Bankrekeningnummer
– Bezoekhistorie
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel in de app aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gegevens van jongeren onder de 16 jaar worden alleen opgeslagen met toestemming van ouders of voogd.
Stichting JOW! verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Ras (in de vorm van een profielfoto)
– Indien u een oudere bent: Gegevens over de woonsituatie
– Indien u een oudere bent: Gegevens in algemene bewoordingen over uw gezondheidstoestand
– Notities over speciale verzoeken omtrent uw contact met JOW!, een jongere of een oudere

Alle gegevens zijn voor u inzichtelijk in uw account. U bent niet verplicht om de bijzondere gegevens in te voeren in uw profiel. U kunt op ieder moment uw gegevens toevoegen/ verwijderen of laten toevoegen/verwijderen. De gegevens worden dan ook per direct gewist uit ons systeem.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting JOW! verwerkt uw persoonsgegevens op grond van toestemming van de betrokken persoon voor de volgende doelen:
– Het maken van een geschikte match met u en een jongere/oudere
– Het borgen van de veiligheid, kwaliteit en continuïteit van de contactmomenten tussen u en een jongere/oudere
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om een vertegenwoordiger, ouder of voogd te kunnen bereiken in geval van calamiteiten/om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het afhandelen van uw betaling
– Het afhandelen van de uitbetaling van de vrijwilligersvergoeding en/of declaraties
– Als wij daar wettelijk toe verplicht zijn

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting JOW! neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting JOW!) tussen zit. Stichting JOW! gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Systeem van Appsharing, om jong en oud aan elkaar te matchen, hierin worden uw persoonsgegevens bewaard en gebruikt om te komen toch een match.
– MoneyBird, ter facturatie. U ontvangt een in MoneyBird opgemaakte factuur per post of digitaal.
– Dropbox, cloud service, hier worden de facturen opgeslagen.
– ING, internetbankieren, hiermee worden de (uit)betalingen voldaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting JOW! bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle persoonsgegevens worden 3 maanden na beëindiging van de factuurrelatie verwijderd, met uitzondering van de factuurgeschiedenis en de daarop vermelde persoonsgegevens.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens, wanneer u uw account verwijderd of laat verwijderen:
– Factuurgeschiedenis > 7 jaar > wettelijke verplichting
– Personalia > 7 jaar > onderdeel van factuur
– Adres > 7 jaar > onderdeel van factuur
– Overige in deze verklaring genoemde persoonsgegevens
> 3 maanden > voor vragen achteraf

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting JOW! verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting JOW! blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Stichting JOW! verstrekt enkele van uw gegevens aan jongeren/ouderen wanneer u een verzoek plaatst of laat plaatsen in de app, wanneer u reageert op een verzoek en/of wanneer er een match tot stand is gekomen. De volgende gegevens worden gedeeld:

Gegevens van oudere Gegevens van jongere

Voor- en achternaam* Voor- en achternaam*
Geslacht (aanhef)* Geslacht (aanhef)*
Profielfoto* Profielfoto*
Adresgegevens* Telefoonnummer
Telefoonnummer E-mailadres
E-mailadres Geboortedatum *
Geboortedatum * Door uzelf ingevoerde of opgegeven biografie *
Door uzelf ingevoerde of opgegeven Bezoekhistorie
biografie *
Bezoekhistorie

Gegevens met een * worden openbaar gedeeld en zijn na het plaatsen van een contactverzoek of het accepteren van een contactverzoek zichtbaar voor alle jongeren die bij JOW! zijn aangesloten en een account hebben in de app. Gegevens zonder een * zijn alleen zichtbaar voor de persoon waarmee een match is gemaakt. De overige gegevens die genoemd zijn in deze privacyverklaring zijn enkel inzichtelijk voor uzelf en voor de daarvoor aangewezen medewerkers van Stichting JOW!.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting JOW! gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account of door een verzoek in te dienen bij Stichting JOW!.
Gegevens waarvoor u een verzoek in moet dienen om te wijzigen/te verwijderen zijn:
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Bezoekhistorie

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting JOW! zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@jow-nederland.nl.

Stichting JOW! wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting JOW! neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@jow-nederland.nl.